Vzorové zadanie č.2 - Návrh DPS s podporou CAD

Podľa schémy nakreslenej v zadaní č.1 navrhnite s využitím programu EAGLE dosku plošného spoja. Vytvorte podklady pre profesionálnu sériovú výrobu plošného spoja t.j. jednotlivé vrstvy plošného spoja, nespájkovaciu masku tzv. stop maska, rozmiestnenie súčiastok, vŕtací program. Podklady treba priložiť vo forme grafickej, vytlačené na papieri, tiež i vo formáte vstupných dát pre systémy CAM (formát EAGLE, Gerber, CAM350, data pre NC vrtačku) a pre publikovanie na internete (formát GIF alebo PNG) Dbajte aby navrhný plošný spoj bol navrhnutý optimálne a bol vyrobiteľný, ako jednostranný alebo dvojstranný v konštrukčnej triede presnosti maximálne V. Použite ručný návrh spojov, automatický je vhodný iba pre informatívne posúdenie kvality rozmiestnenia súčiastok. Volte primerané hrúbky čiar s ohľadom na ich funkciu (napr. napájanie, výkonové časti, hodinové signaly ...)

Zadanie má obsahovať:

 1. Zadanie úlohy
 2. Súpis použitých prístrojov a programového vybavenia (4B)
 3. Teoretický rozbor (3B). Teoretický rozbor nemá obsahovať manuál príkazov k programu EAGLE, ale zásady návrhu DPS, možnosti návrhu a výroby DPS. Popis CAM systémov pre výrobu DPS.
 4. Postup práce (15B). Píšte iba skutočne vykonané operácie v poradí ako ste ich naozaj vykonávali. Tu je vhodné popísať operáciu a konkrétny postup vykonania vrátane použitých príkazov. Minimálne túto časť vypracovávajte priebežne s prácou na zadaní.
 5. Obrazec (obrazce aj pôjde o dvojstranný plošný spoj) plošného spoja. (20b) Dôležitá je kvalita návrhu. (neoptimálny návrh môže zístať iba 5B)
 6. Nespájkovacia maska (2B)
 7. Rozmiestnenie súčiastok (3B) Pozor na rozmiestnenie nápisov tak aby boli čitateľné.
 8. Kresliace data pre fotoploter vo formáte GERBER pre body 5,6,7. (4B) Tieto súbory netlačiť ale mať ich pripravené v elektronickej podobe a na požiadanie predložiť jednotlivé súbory.
 9. Kresliace data pre fotoploter vo formáte CAM350 pre body 5,6,7. (4B)
 10. Vŕtacie data pre NC vrtačku a tabuľka vrtákov (4B). Rovnako netlačiť iba mať pripravené súbory s údajmi.
 11. Obrázky vo formáte GIF alebo PNG zobrazujúce plošný spoj a rozmiestnenie súčastok, publikované na svojej www stránke. (4B)
 12. Zhodnotenie (3b)
Celkovo 66b